Członek Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych BIPAR | A Member of The European Federation of Insurance Intermediaries BIPAR | Membre de La Fédération Européenne des Intermédiaires d'Assurances BIPAR

wybierz język
Statut
I. Postanowienia Ogólne

§1

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty prowadzące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego.

§2

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, zwana dalej "Izbą" zrzesza swoich członków na zasadzie dobrowolności, partnerstwa i wzajemnego poszanowania interesów.

§3

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§4

Siedzibą Izby jest Warszawa. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Izba może wykonywać swoje zadania również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§5

Izba może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.


II. Podstawowe zadania Izby


§6

Podstawowym zadaniem Izby jest reprezentacja i ochrona interesów gospodarczych jej członków. Do zadań Izby należy w szczególności:
1. ustanawianie i promowanie, wysokich standardów świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego oraz aktywny udział w zagwarantowaniu ich przestrzegania,
2. inicjowanie działań, które wpłyną na rozwój rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego w Polsce,
3. wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby,
4. prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez prowadzenie szkoleń i seminariów dla swoich Członków oraz innych zainteresowanych osób.

§7

Izba realizuje swoje cele poprzez:
1. współpracę z organami władzy państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, mającą na celu stworzenie warunków sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej przez członków Izby,
2. inspirowanie powołanych do tego organów, w kierunku podejmowania inicjatyw ustawodawczych ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej przez pośredników ubezpieczeniowych i finansowych,
3. opiniowanie projektów ustaw i aktów niższego rzędu, dotyczących pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego,
4. przedstawianie własnej oceny funkcjonowania przepisów prawa, regulujących działalność pośredników ubezpieczeniowych i finansowych.
5. organizowanie szkoleń i prowadzenie doradztwa na rzecz członków Izby oraz innych zainteresowanych podmiotów.
6. pomoc w nawiązywaniu stosunków gospodarczych pomiędzy członkami Izby, jak również pomiędzy członkami Izby a towarzystwami ubezpieczeniowymi i instytucjami finansowymi, w tym zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.
7. tworzenie oddziałów o lokalnym zasięgu działania.
9. prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji zadań Izby.


III. Członkowie Izby


§8

1. Członkami Izby mogą być wszelkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego.
2. Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi wykonują swoje prawa i obowiązki poprzez działających w ich imieniu przedstawicieli.

§9

Członkowie Izby dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.

§10

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, które złożą pisemną deklarację o przystąpienie do Izby.
2. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia deklaracji.
3. Członkowie Założyciele Izby nabywają członkostwo z chwilą rejestracji Izby.

§11

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego lub też w inny szczególny sposób przysłużyła się realizacji celów przyświecających działalności Izby.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zainteresowana działalnością Izby, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub doradczą.
3. Godność członka honorowego i wspierającego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Izby w stosownej uchwale, podjętej po uprzedniej prezentacji kandydata na członka honorowego, bądź wspierającego dokonanej przez jednego z członków Zarządu.

§12

Członkostwo w Izbie wygasa na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji,
2. skreślenia z listy członków,
3. śmierci członka Izby.

§13

1. Dobrowolna rezygnacja z członkostwa w Izbie następuje z momentem złożenia na ręce Zarządu stosownego oświadczenia na piśmie, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.
2. Skreślenie z listy członków Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu Izby podjętej w przypadku:
   1. nie opłacenia 3 (trzech) kolejnych składek członkowskich,
   2. utraty osobowości prawnej przez członka Izby lub wykreśleniu członka Izby z właściwego rejestru,
   3. istotnego naruszenia przez członka Izby zasad przyświecających działalności Izby,
   4. rażącego i nieetyczne zachowania się członka Izby.
3. Członkostwo w Izbie ustaje z chwilą śmierci członka Izby będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

§14

1. Od uchwały Zarządu Izby w sprawach członkowskich w tym: odmowy przyjęcia, skreślenia z listy członków, służy prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków Izby złożone za pośrednictwem Zarządu w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia odpisu uchwały. Walne Zgromadzenie Członków Izby rozpatruje odwołanie na najbliższym Zgromadzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Izby w tym przedmiocie jest ostateczna.
2. W przypadku złożenia odwołania od decyzji Zarządu Izby podjętej w sprawach członkowskich, prawa członka Izby ulegają zawieszeniu do dnia rozpoznania odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.


IV. Prawa i obowiązki członków Izby§15

Członkowie mają obowiązek popierać zadania Izby, dbać o jej dobrą opinię, przestrzegać zasad etyki zawodowej, poddawać się postanowieniom Statutu i realizować uchwały Władz Izby, uczestniczyć we wszystkich zebraniach organizowanych przez Izbę oraz regularnie uiszczać składki członkowskie.

§16

1. Wszyscy członkowie zwyczajni mają prawo uczestniczyć w Zgromadzeniach i zebraniach zorganizowanych przez Izbę oraz korzystają z biernego i czynnego prawa wyborczego do statutowych organów Izby.
2. Członkowie zwyczajni maja prawo uczestniczyć w pracach Izby oraz jej oddziałów regionalnych oraz korzystać z usług świadczonych przez Izbę.

§17

1. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do:
   1) aktywnego uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Izbę,
   2) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Izby,
   3) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Izby,
   4) zaskarżania do walnego Zgromadzenia Członków Izby uchwał Zarządu Izby o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu z Izby.
2. Członkowie honorowi i wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, jak również nie wykonują innych praw przysługujących wyłącznie członkom zwyczajnym i organom Izby
3. Członkowie honorowi oraz wspierający zwolnieni są z obowiązku wniesienia opłaty wpisowej oraz składek członkowskich.
4. Do nabywania i utraty praw członków honorowych i wspierających stosuje się odpowiednio przepisy o członkach zwyczajnych.
5. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegać Statutu, regulaminów i uchwał władz Izby.


V. Majątek Izby


§18

1. Działalność statutowa Izby jest finansowana ze środków pochodzących z:
   1) opłat wpisowych członków,
   2) składek członkowskich,
   3) subwencji i dotacji,
   4) zapisów, darowizn i spadków
   5) dochodów z majątku własnego Izby,
   6) ze składek na fundusze celowe,
2. O ile Walne Zgromadzenie Członków Izby podejmie taką uchwałę, działalność statutowa Izby może być również finansowana z dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Izbę

§19

1. Wysokości opłaty wpisowej oraz wysokości składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Członków Izby.
2. Opłatę wpisową uiszcza się w terminie 7 dni od otrzymania uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby. Nie uiszczenie opłaty wpisowej w w/w terminie powoduje wygaśnięcie prawa do przystąpienia do Izby i wpisania na listę członków.
3. Składki członkowskie są płatne kwartalnie w formie zlecenia stałego na konto bankowe Izby.
4. Zarząd Izby w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu może udzielać indywidualnych ulg w zakresie wysokości składek, a także w uzasadnionych szczególnymi okolicznościami przypadkach umorzyć w całości lub w części zaległe składki.
5. Członek zalegający w zapłacie 3 (trzech) kolejnych składek może być wykluczony z Izby. W postępowaniu stosuje się postępowania z §14 niniejszego statutu.
6. Zaległości finansowych z tytułu opłat Izba może dochodzić na drodze sądowej.

§20

1. Opłaty wpisowe i składki członkowskie wykorzystywane są na bieżącą statutową działalność Izby.
2. Inne dochody wykorzystywane są, zgodnie z ich przeznaczeniem, na działania przewidziane niniejszym Statutem.
3. Dochody z działalności gospodarczej są przeznaczone na cele statutowe i nie mogą być dzielone pomiędzy członków Izby.

§21

1. Decyzję o sposobie pokrycia strat lub o sposobie wykorzystania zysku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Izby na wniosek Zarządu po zamknięciu roku obrachunkowego.
2. Straty mogą być pokryte z dochodów lat przyszłych lub z wpłat celowych.


VI. Organy Izby


§22

1. Organami Izby są:
   a) Walne Zgromadzenie Członków
   b) Zarząd Izby
   c) Komisja Rewizyjna
2. W przypadku gdy liczba członków Izby przekroczy 500 osób, walne Zgromadzenie Członków zostaje zastąpione Walnym Zgromadzeniem Delegatów.
3. Szczegółowy tryb wyboru Delegatów określi Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków, który zostanie przyjęty w chwili gdy liczba członków Izby przekroczy 300.

§23

1. Kadencja wszystkich Władz Izby trwa 3 lata i kończy się w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Izby, na którym przeprowadzone zostaną nowe wybory do władz Izby.
2. W przypadku upływu kadencji władz Izby, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby dokonuje wyboru nowych władz.
3. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka władz Izby, w trakcie trwania kadencji, Walne Zgromadzenie Członków Izby przeprowadza na najbliższym Zgromadzeniu wybory uzupełniające.

§24

1. Osoby prawne będące członkami Izby są reprezentowane wobec Izby przez upoważnionego przedstawiciela, którego nazwisko powinno być zgłoszone na piśmie do Zarządu Izby.
2. Przedstawiciel osoby prawnej biorący udział w Walnym Zgromadzeniu Członków ma czynne i bierne prawo wyborcze, jeżeli jest członkiem władz osoby prawnej, natomiast pozostali przedstawiciele nie mają prawa biernego. Osoba prawna powinna wskazać jednego członka swych władz, który będzie w jej imieniu sprawować bierne prawo wyborcze.
3. Przedstawiciel osoby prawnej, wybrany do władz Izby, traci swój mandat w przypadku, gdy przestaje być przedstawicielem osoby prawnej.


VII. Walne Zgromadzenie Członków Izby


§25

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Izby.
2. Walne Zgromadzenia Członków są Zwyczajne i Nadzwyczajne.
3. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków Izby kieruje Przewodniczący, którym jest Prezes Zarządu a pod jego nieobecność jeden z Wiceprezesów. Przewodniczący powołuje komisje skrutacyjne składające się z 3 osób oraz w razie potrzeby Sekretarza Zgromadzenia.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Izby raz na rok, najpóźniej w terminie do końca czerwca roku następującego po roku obrotowym, celem zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia tym władzom absolutorium na ten okres.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Izby z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej, bądź na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków Izby. Zarząd Izby zwołuje takie Zgromadzenie najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania takiego żądania.
6. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Izby powiadamia członków co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków listem poleconym, pocztą elektroniczną lub faxem.
7. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta/Sekretarza zgromadzenia.

§26

1. Prawo wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby przysługuje jedynie członkom zwyczajnym.
2. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych Członków.
3. W przypadku braku wymaganego kworum Przewodniczący Zgromadzenia wyznacza głosowanie nad podjęciem uchwały w tym samym dniu 30 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, z tym że przedmiotem głosowania w takim wypadku mogą być jedynie sprawy umieszczone w zaproponowanym porządku obrad.
4. Członkowie Izby obecni na Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uchwalić głosowanie tajne. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego członka Izby.
5. Do zmiany statutu, podjęcia decyzji w sprawach: likwidacji lub połączenia Izby oraz decyzji w sprawie wstąpienia lub wystąpienia z organizacji ogólnokrajowej potrzebna jest większość 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania
6. W razie podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie zadecyduje w tej uchwale o przeznaczeniu majtku Izby.

§27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1) zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie tym władzom absolutorium,
  2) zatwierdzenie planów wpływów i wydatków,
  3) podjęcie decyzji o pokryciu straty i podziale zysku na cele statutowe,
  4) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
  5) wybór i odwołanie członków Zarządu Izby oraz Komisji Rewizyjnej,
  6) decydowanie w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
  7) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia Członków i innych władz Izby,
  8) uchwalanie i zmiana Statutu Izby,
  9) podejmowanie decyzji w sprawach likwidacji lub łączenia Izby,
  10) wybór przedstawicieli reprezentujących Izbę we władzach ogólnokrajowych,
  11) uchwalenie wysokości opłaty wpisowej i składek, oraz innych świadczeń na rzecz Izby,
  12) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
  13) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Izby i podziale jej majątku,
  14) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
  15) powoływanie oddziałów, biur terenowych i zatwierdzanie ich regulaminówVIII. Zarząd


§28

1. Zarząd kieruje działalnością Izby, wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby oraz zalecenia Komisji Rewizyjnej. Reprezentuje Izbę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przez Walnym Zgromadzeniem Członków Izby.
2. Zarząd Izby składa się z 5 do 15 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. Ukonstytuowanie się Zarządu Izby w tym wybór Prezesa i 3-5 Wiceprezesów następuje w drodze własnej uchwały Zarządu podjętej na pierwszym posiedzeniu Zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
4. Kadencja Zarządu Izby trwa 3 lata
5. Przed upływem kadencji członek Zarządu Izby może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§29

Dla ważności oświadczenia woli, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§30

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Członków i Komisji Rewizyjnej, a w szczególności:
  1) realizacja celów Izby,
  2) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby,
  3) ustalanie budżetu i preliminarzy wpływów i wydatków,
  4) przyjmowanie zapisów i darowizn,
  5) organizowanie biura Izby oraz powoływanie i odwoływanie dyrektora biura i zatrudnianie pracowników,
  6) współpraca z organami władz, administracji państwowej oraz organami samorządów,
  7) zarządzanie majątkiem Izby, oraz inicjowanie, uruchamianie i nadzór nad prowadzoną przez Izbę działalnością gospodarczą.,
  8) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
  9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
  10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
  11) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków Izby o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
  12) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków Izby o nadanie lub pozbawienie statusu członka wspierającego,
  13) składanie sprawozdań ze swojej działalności na rzecz Walnego Zgromadzenia Członków Izby,
  14) inne sprawy wymienione w niniejszym Statucie,

§31

1. Zarząd Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu Izby są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności o najmniej połowy członków.
3. Praca Zarządu Izby organizowana jest według uchwalonego przez nią regulaminu.

§32

1. Zarząd Izby jest powoływany w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Członkami Zarządu zostają osoby, które uzyskały w kolejności największą liczbę ważnych głosów.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów na członków Zarządu Izby byłaby mniejsza niż 5, skład nowego Zarządu zostaje uzupełniony o członków poprzedniego Zarządu z tym, że członkami nowego Zarządu zostają osoby, które w poprzednich wyborach uzyskały w kolejności największą ilość głosów.
3. Kandydatami do Zarządu Izby mogą być wyłącznie osoby reprezentujące członków Izby lub osoby będące członkami Izby.
4. Kandydat na członka Zarządu Izby musi wyrazić zgodę na swoją kandydaturę.


IX. Komisja Rewizyjna


§33

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Izby.
2. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej następuje na podstawie własnej uchwały, podjętej na pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§34

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Izby.
2. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej następuje na podstawie własnej uchwały, podjętej na pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§35

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
2. Komisja Rewizyjna powoływana jest w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają osoby, które uzyskały w kolejności największą liczbę ważnych głosów.
3. W przypadku, gdy liczba kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej jest mniejsza niż 3, skład nowej Komisji Rewizyjnej zostaje uzupełniony o członków poprzedniej Komisji Rewizyjnej z tym, że członkami nowej Komisji Rewizyjnej zostają osoby, które w poprzednich wyborach uzyskały w kolejności największą ilość głosów.
4. Członek Komisji Rewizyjnej może pełnić swoje stanowisko przez nie więcej niż dwie kadencje.
5. Kandydatami na członków Komisji Rewizyjnej mogą być jedynie osoby reprezentujące członków Izby lub osoby będące członkami Izby.
6. Kandydat na członka Komisji Rewizyjnej Izby musi wyrazić zgodę na swoją kandydaturę.

§36

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrolowanie działalności organów Izby co najmniej 2 razy do roku w zakresie realizacji zadań statutowych i gospodarczo - finansowych
  2) sprawdzanie rocznych bilansów
  3) dokonywanie oceny działalności organów Izby
  4) kontrolowanie wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia.

§37

1. Przed upływem kadencji członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji we władzach Izby.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.


X. Rozwiązanie Izby


§38

1. Rozwiązanie Izby następuje poprzez wykonanie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia członków Izby lub w innych przypadkach określonych prawem.
2. Rozwiązanie Izby następuje po przeprowadzeniu likwidacji i jest prowadzone przez likwidatorów powołanych przez Walne Zgromadzenie Izby.


XI. Postanowienia końcowe


§39

1. Izba odpowiada za swoje zobowiązania wyłącznie własnym majątkiem
2. Członkowie Izby nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Izby
3. Niniejszy Statut został uchwalony przez członków założycieli dnia 02 sierpnia 2002 roku i podpisany przez wszystkich członków założycieli, których podpisy zamieszczone są na liście obecności, stanowiącej integralną część niniejszego statutu.