Członek Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych BIPAR | A Member of The European Federation of Insurance Intermediaries BIPAR | Membre de La Fédération Européenne des Intermédiaires d'Assurances BIPAR

wybierz język
Kodeks Etyki PIPUiF

Kodeks Etyki określający standardy etyki zawodowej pośredników ubezpieczeniowych i finansowych, nad których przestrzeganiem czuwa Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

My, pośrednicy ubezpieczeniowi i finansowi figurujący na liście Sygnatariuszy Kodeksu Etyki PIPUiF, prowadzonej na stronie www.posrednicy.org.pl, zobowiązujemy się do:

 • Dobro Klienta.

  Działania w interesie Klienta, którego dobro stawiane jest na pierwszym miejscu.
   
 • Kompetencje.

  Utrzymywania najwyższych standardów kompetencji zawodowych poprzez uaktualnianie i ustawiczne rozwijanie poziomu swojej wiedzy fachowej.
   
 • Prawo i uczciwa konkurencja.

  Przestrzegania wszelkich przepisów ustawowych i innych obowiązujących na rynku, aby prowadzenie działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego było zgodne z prawem oraz zasadami uczciwej konkurencji.
   
 • Poufność.

  Utrzymywania w ścisłej poufności wszelkich danych osobowych i biznesowych uzyskanych w związku ze świadczeniem usług pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego.

W przypadku zgłoszenia do PIPUiF naruszenia przez Sygnatariusza któregokolwiek z punktów Kodeksu Etyki, wyrażamy zgodę na zbadanie i ocenienie sprawy przez Komisję ds. Etyki PIPUiF oraz zobowiązujemy się do stosowania jej zaleceń mających na celu usatysfakcjonowanie poszkodowanej strony w przypadku potwierdzenia takiego faktu. Konsekwencją niezastosowania się do zaleceń Komisji będzie skreślenie z listy Sygnatariuszy Kodeksu Etyki PIPUiF.