Członek Europejskiej Federacji Pośredników Ubezpieczeniowych BIPAR | A Member of The European Federation of Insurance Intermediaries BIPAR | Membre de La Fédération Européenne des Intermédiaires d'Assurances BIPAR

wybierz język
Aktualności
Komunikat prezesa PIPUiF z dnia 2 czerwca 2016 w sprawie współpracy agentów ubezpieczeniowych i kancelarii odszkodowawczych
2016-06-02

Koleżanki i Koledzy, Sygnatariusze Kodeksu Etyki PIPUiF!
Szanowni Państwo!

W ostatnim czasie do Izby dociera coraz więcej głosów dotyczących zaangażowania agentów ubezpieczeniowych we współpracę z kancelariami odszkodowawczymi, polegającą na pozyskiwaniu klientów zakładów ubezpieczeń dla tych właśnie kancelarii.

Z tego też względu, jako prezes branżowej organizacji, której lista Sygnatariuszy Kodeksu Etyki liczy ponad 15 700 pośredników z całej Polski, czuję się w obowiązku skierować Państwa uwagę na kilka niezwykle ważnych aspektów dotyczących roli agenta ubezpieczeniowego jako podmiotu, który z mocy prawa jest zobowiązany do reprezentowania zakładu ubezpieczeń. Mam nadzieję, że zechcą Państwo uwzględnić to stanowisko oceniając swoje potencjalne zaangażowanie we współpracę z kancelariami odszkodowawczymi.

Przede wszystkim ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym wyraźnie wskazuje, że pośrednik ubezpieczeniowy prowadzący działalność agencyjną, czyli będący agentem ubezpieczeniowym, wykonuje w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń czynności zwane „czynnościami agencyjnymi”, polegające na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych.

Ta sama ustawa wskazuje, że działalność agencyjna powinna być wykonywana z zachowaniem staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego oraz dobrych obyczajów.

Podobne zasady wynikają również z przepisów Kodeksu cywilnego regulujących zasady wykonywania umów agencyjnych. Zgodnie z art. 758 tego kodeksu, przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy (zakład ubezpieczeń) albo do zawierania ich w jego imieniu.

Niezwykle ważna zasada wynika też z art. 760 kodeksu cywilnego, który stanowi, że każda ze stron umowy agencyjnej obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej.

Wreszcie, warto też pamiętać o przepisach regulujących zasady zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej. Art. 13 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym nakazuje agentowi zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych, dotyczące zakładu ubezpieczeń, drugiej strony umowy ubezpieczenia oraz podmiotu szukającego ochrony ubezpieczeniowej; obowiązek ten ciąży na agencie ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu umowy agencyjnej.

Wszystkie, przytoczone wyżej przepisy prawa wskazują na jednoznaczną pozycję i rolę jaką agent ubezpieczeniowy odgrywa w relacjach zakład ubezpieczeń – klient. Nie ulega żadnej wątpliwości, że obowiązkiem agenta jest działanie w jak najlepiej pojętym interesie podmiotu zlecającego mu wykonywanie czynności agencyjnych, czyli zakładu ubezpieczeń. To oczywiście nie oznacza, że agent ubezpieczeniowy może pomijać interesy klienta. Troska o właściwą obsługę klientów, polegającą m.in. na oferowaniu produktów adekwatnych do potrzeb i możliwości klienta, wsparcie klienta w procesie likwidacji szkód, itp., powinna być wspólnym zadaniem towarzystwa ubezpieczeniowego i reprezentującego je pośrednika.

Z powyższych względów, oferowanie, w sposób formalny lub też nieformalnie, pośrednio lub bezpośrednio, wsparcia kancelariom odszkodowawczym w pozyskiwaniu klientów, dalece wykracza poza obowiązki i prawa agenta ubezpieczeniowego. Tego typu działania z całą pewnością mogą być zakwalifikowane jako naruszenie co najmniej tych przepisów prawa, na które wskazałem powyżej.
Kończąc, pragnę szczególnie podkreślić, że współpraca agenta ubezpieczeniowego z kancelarią odszkodowawczą z całą pewnością stanowi naruszenie zasad Kodeksu Etyki PIPUIF.

Z poważaniem,

Adam Sankowski

Prezes Zarządu Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych